Quantumfysici:

Niets staat vast!

Quantumfysici stellen dat de werkelijkheid nog niet ‘vastgelegd’ zolang die niet is waargenomen door een toeschouwer. Zo kan een lichtdeeltje (foton) verschillende vormen tegelijk aannemen of zich op verschillende plaatsen tegelijkertijd bevinden, tot op het moment dat er een meting wordt gedaan (oftewel, er iemand ‘kijkt’). In feite is de gedaante nog onbepaald en zijn de verschillende opties nog ‘open’ tot het moment van waarneming. Andersgezegd speelt de waarnemer dan ook een rol in het vastleggen van de werkelijkheid. Onze fysieke werkelijkheid is daarmee subjectief; in elk geval op gebied van subatomaire deeltjes blijken we medescheppers van de wereld om ons heen!

Fotonen-experiment

Een beroemd voorbeeld van deze bevinding is het experiment met een ‘dubbele gleuf’ (double slit), zoals te zien op onderstaande foto.

Fotonen die door dubbele gleuf "geschoten" worden

Fotonen die door dubbele gleuf "geschoten" worden

Als fotonen door een plaat met twee gleuven worden ‘geschoten’ volgen ze een bepaald patroon. Op het moment dat echter een meetinstrument wordt geplaatst (bijvoorbeeld om te zien door welke gleuf de fotonen gaan) verandert het patroon waarmee de fotonen door de gleuven schieten.
Het waarnemen beïnvloedt dus de uitkomst van het experiment, de werkelijkheid staat niet ‘vast’.


 

Onderzoek:

100% ervaart verandering na Reconnectie

Van 305 personen, die naar het effect van de Reconnectie werden gevraagd, gaf 100% te kennen één of andere verandering te hebben ondergaan. Van deze groep gaf 41% aan verandering in werk/carriëre of levenspad te hebben ervaren, 27%verandering in de geestestoestand, 11%in relaties, 10% in emoties, 9% spiritueel en 2% verandering in het fysieke welzijn.

Survey onder 305 personen, Universiteit van Arizona

 

Achtergrondinformatie The Reconnection®

De achtergrondinformatie over The Reconnection® omvat de 'technische uitleg' over de systemen waarop de persoon die de Reconnectie ondergaat wordt 'aangesloten'. Achtereenvolgens wordt besproken met welke lijnen de persoon opnieuw wordt verbonden en wat die verbindingen kunnen betekenen voor zijn of haar ontwikkeling.
De toelichting is slechts bedoeld om een beeld te vormen over de huidige ideeën en dient niet te worden gezien als de sluitende verklaring.

Eric Pearl is van mening dat er sowieso voorzichtigheid geboden is bij het geven van verklaringen voor zijn werk. Eén van de redenen daarvoor is het feit dat quantumfysici hebben ontdekt dat materie zich min of meer 'vrij beweegt' totdat de mens er iets 'over vastlegt' (zie kader op deze pagina Niets staat vast!). In elk geval gaat men er vanuit dat door de Reconnectie nieuwe axiatonale lijnen worden aangebracht.

The Reconnection® is een geaccelereerde uitwisseling van de energie, licht en informatie zoals die wordt gevonden in de Reconnective Healing Frequenties™.

 

 

Axiatonale lijnen

Voorbeeld van hoe de leylijnen over de aarde zouden kunnen lopen

Ooit waren de meridianen (acupunctuurlijnen) van ons lichaam verbonden met een lijnennetwerk dat de aarde omringt. Deze lijnen, leylijnen genaamd, hadden onder meer de functie om ons 'te koppelen' met het immense netwerk van lijnen in het universum. In de loop der tijd zijn we de verbinding hiermee 'kwijtgeraakt', waardoor we de toegang tot de volheid van onze inherente verbinding met het universum verloren zijn, met als gevolg dat we verwijderd geraakt zijn van onze eerdere snelle en expansieve tempo van evolutie.
Bij The Reconnection® worden 'nieuwe' axiatonale lijnen aangebracht. Hierdoor worden we herverbonden met het energienetwerk van de aarde en die van het universum, waardoor we deze unieke frequenties kunnen gebruiken voor onze genezing en onze evolutie (zie verderop). Ons lichaam heeft een eigen set van energetische punten en lijnen dat de communicatie van energie, licht en informatie mogelijk maakt tussen groot en klein, macro- en microkosmos, het universum en de mensheid.
De axiatonale lijnen zijn onderdeel van het paralleldimensionaal circulatiesysteem, waarvan de energie tegelijkertijd circuleert in meerdere dimensies. Volgens deze theorie zouden wij ook tegelijkertijd in al die dimensies 'bestaan'. Door die herverbinding kunnen we onszelf als 'completer' ervaren.

 

 

Snaartheorie en andere dimensies

Door Pearl wordt in zijn boek The Reconnection tevens verband gelegd met de snaartheorie. Volgens deze theorie, afkomstig uit de quantumfysica, zijn wat wij deeltjes noemen eigenlijk trillende snaren. Gezien het feit dat deze natuurkundige snaren verschillende trillingswijzen hebben, lijkt het voor ons net alsof we met verschillende deeltjes van doen hebben. Zoals één vioolsnaar verschillende tonen kan produceren (door bijvoorbeeld de vingers te verplaatsen), zo kan een natuurkundige snaar verschillende deeltjes 'vormen'. Voorbeelden daarvan zijn quarks of elektronen, waarvan natuurkundigen veronderstelden dat dit afzonderlijke elementen waren. Quantumfysici zeggen dus dat die deeltjes allemaal met elkaar verbonden zijn, omdat ze een soort 'verlengstuk' zijn van die trillende snaren. Ze zeggen daarmee, dat er in feite geen verschil bestaat tussen materie (de deeltjes) en de energie (trillingen).

Een ander aspect van de snaartheorie betreft de multi-ruimtetijdsdimensies. De drie tastbare dimensies die we allemaal kennen zijn lengte, breedte en diepte. De vierde dimensie is tijd. Volgens de snaartheorie zou de ruimte echter niet uit vier dimensies bestaan, maar mogelijk zelfs uit twaalf. Die extra dimensies kunnen wij niet zo maar waarnemen. Door The Reconnection® worden snaren herverbonden, waardoor ook een verbinding tot stand komt met die andere ruimtetijdsdimensies. Hierdoor ontstaat een immense 'upgrade', waardoor de persoon in kwestie een quantumsprong (supersprong) kan maken in zijn of haar evolutie.

 

 

Quantumsprong in evolutie

Grote sprong op het levenspad. De assen zijn opzettelijk niet gelabeld, omdat elk leven en de bepalende elementen immers uniek is

Grote sprong op het levenspad. De assen zijn opzettelijk niet gelabeld, omdat elk leven en de bepalende elementen immers uniek zijn

The Reconnection® zorgt voor een quantumsprong in onze evolutie. Bepaalde theorieën gaan er vanuit dat met elke ontwikkeling die een individu doormaakt álle wezens een ontwikkeling doormaken, omdat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In dat kader kun je de Reconnectie zien als het effect van een steentje dat in het water wordt gegooid. De rimpeling van het water breidt zich steeds verder uit en is oneindig veel groter dan de afmeting van het geworpen steentje. Het effect betreft dus niet alleen het enkele steentje (één persoon), maar breidt zich uit naar anderen.

Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de invloed van The Reconnection® op het DNA. Bij Reconnective Healing® is die invloed inmiddels wél vastgesteld. Zou dit bij The Reconnection® ook het geval zijn, dan zou dit eenzelfde sneeuwbaleffect hebben, omdat DNA wordt doorgegeven van ouder op kind.

Beide zaken zorgen dan uiteraard voor een supersprong in de ontwikkeling van zowel het individu als de mensheid.

Inmiddels is uitgebreid onderzoek gedaan naar effecten op personen, die The Reconnection® gedaan hebben. De belangrijkste gegevens hierover zijn samengevat in het kader op deze pagina.
Een uitgebreide beschrijving van het wetenschappelijk onderzoek is ook te vinden op de pagina Wetenschappelijk onderzoek
.